Atmospheric Deposition

Xue Qiao, Jie Du, Sir Harsha Kota, Qi Ying, Weiyang Xiao and Ya Tang, 2018. Wet deposition of sulfur and nitrogen in Jiuzhaigou National Nature Reserve, Sichuan China during 2015-2016: possible effects from regional emission reduction and local tourist activities. Environmental Pollution, 233, 267-277. Link

Xue Qiao, Sri Harsha Kota, Jingyi Li, Jianlin Hu, Hongliang Zhang, Ya Tang, Qi Ying. 2015. Modeling Dry and Wet Deposition of Sulfate, Nitrate and Ammonium Ion in Jiuzhaigou National Nature Reserve, China using a Source-Oriented CMAQ Model: Part II. Source Sector and Source Region Contributions. Science of the Total Environment, In Press. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.107

Xue Qiao, Ya Yang, Jianlin Hu, Shuai Zhang, Sri Harsha Kota, Jingyi Li, Li Wu, Huilin Gao, Hongliang Zhang and Qi Ying. 2015. Modeling Dry and Wet Deposition of Sulfate, Nitrate, and Ammonium Ion in Jiuzhaigou National Nature Reserve, China using a Source-Oriented CMAQ Model: Part I. Base Case Model Results. Science of the Total Environment, In Press. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.108

[Return]